Orliki trening; skrzaty A – 17:00; zaki – 19:15; Seniorzy – 18:00

Orliki trening; skrzaty A – 17:00; zaki – 19:15; Seniorzy – 18:00

Data: 13 czerwca 2019
Czas: 00:00  do  00:00